| 22:24 Uhr

Karikatur
Karikatur

 Rotes Tuch
Rotes Tuch FOTO: Jürgen Tomicek
Rotes Tuch ⇥Karikatur: Jürgen Tomicek